Thursday, August 02, 2007

SECURITATEA, ASTĂZI

România este astăzi un stat membru al UE (chiar dacă monitorizată încă pe unele domenii sensibile ca justiţie, agricultură, mediu, afaceri interne), dar a avut loc, în mod real, democratizarea ei profundă ? Un răspuns ni-l poate furniza actuala situaţie politică internă, atât de îmbâcsită încât a dezgustat Europa.

Acelaşi răspuns negativ se poate afla şi din compararea salariilor şi pensiilor angajaţilor din structurile militarizate: MIRA, MApN, servicii secrete (ca şi ale magistraţilor, ca să nu mai vorbim de ale parlamentarilor) cu cele ale profesorilor sau medicilor (de 4-8 ori mai mici), ceea ce raportat la valoarea socială şi eficienţa muncii prestate de fiecare din aceste categorii reflectă nu doar o crasă inechitate socială, ci şi o concepţie retrogradă, o strategie profund nocivă a statului român.

Pe lângă nivelul de trai redus, ipocrizia şi incompetenţa politicienilor şi a administraţiei, nerespectarea legislaţiei şi blocajul instituţional generalizat, se adaugă indiferenţa civică şi mai ales manipularea cetăţenilor de către serviciile secrete româneşti, adică de Securitate.

Afirm acest lucru deoarece aceste servicii nu s-au reformat, ci doar cu totul superficial au fost restructurate, recondiţionate, fardate, precum o prostituată trecută, machiată cu grijă şi cu pretenţii juvenile ori chiar feciorelnice. Aşadar, Securitatea nu doar că a supravieţuit, ci a coordonat şi controlează la fel de eficient ca înainte societatea românească, divizându-se în multiple servicii secrete, speciale, departamentale sau independente complet, interne şi externe. Nu există „fosta Securitate”, expresie uzitată în mod naiv şi inconştient ori vădit parşiv de către persoane publice importante cu pretenţii de lideri politici şi militari sau intelectuali, ci doar SECURITATE, „eterna şi fascinanta” poliţie politică mioritică.

Degeaba se încearcă eludarea realităţii asupra acestor servicii „noi”. Este vizibilă implicarea lor directă în principalele evenimente importante şi grave de după 1989: „aglomeraţia” din decembrie 1989 şi „haosul intenţionat provocat” de la începutul anului 1990, 15 martie 1990, alegerile din mai 1990, 13-15 iunie 1990, alianţa cu URSS din 1990-1991, mineriadele ulterioare din 1991-1999, contrabanda cu produse petroliere din judeţul Prahova şi altele asemenea de pe Dunăre, spre Iugoslavia, ca şi propaganda anti-NATO din timpul războiului din Kosovo, diversiunile de la CNSAS în scopul conspirării Securităţii, „desecretizările” repetate şi ineficiente ale dosarelor, dezbaterile nesfârşite şi amânările nenumărate ale adoptării unei legi oneste a lustraţiei, discursurile publice şi declaraţiile solemne de condamnare a comunismului românesc rămase fără efecte practice în pofida promisiunilor (dintre care deschiderea completă a arhivelor PCR şi UTC era cea mai simplu de respectat).

Sunt grăitoare şi fenomenele din interiorul lor: corupţia endemică, supradimensionarea schemei de personal şi a bugetelor (SRI depăşeşte FBI ca % al angajaţilor raportat la totalul populaţiei), continuitatea neîntreruptă a „dinozaurilor” securişti la conducerea tuturor direcţiilor şi unităţilor operative ale serviciilor, menţinerea majorităţii metodelor de lucru, a metodologiei de analiză, sinteză şi prognoză, a personalului şi programelor şcolilor de pregătire şi perfecţionare a angajaţilor (vezi Băneasa, Brăneşti etc.), a modului de recrutare, încadrare şi avansare (nepotismul a fost permanentizat, fiind şi azi preferate rudele securiştilor, ceea ce face ca „sistemul” să se perpetueze, cu toate tarele sale, sine die) şi nu în ultimul rând a mentalităţii cazone, naţionalist-extremiste, conservatoare şi fals elitiste.

Demilitarizarea, epurarea tuturor angajaţilor cu trecut comunist şi a celor corupţi, transparenţa şi eficientizarea serviciilor româneşti după model occidental, conform propriilor angajamente, au rămas nişte deziderate, folosite ca lozinci goale în noua limbă de lemn (de mahon, eventual) a şefilor acestora.

Iată de ce, avem nevoie, într-adevăr în interes naţional, de asanarea serviciilor secrete, în cadrul unui program politic şi civic mai larg, de aplicare a principiilor, valorilor şi practicilor democratice, cu scopul decomunizării ţării.

GABRIEL CATALAN

Dosarul de cadre al lui Teoctist Arapasu de la CC al PCR

„FIŞĂ

privind pe ARĂPAŞU TEOCTIST, Mitropolit al Olteniei

Este născut la 7 februarie 1915 în comuna Vînători – Botoşani, fiul lui Dumitru şi Marghioala, de cetăţenie şi naţionalitate română, cu domiciliul în oraşul Craiova.

Teoctist Arăpaşu a urmat diferite şcoli monahale în mănăstirile Bistriţa şi Cernica, iar în anul 1944 a obţinut licenţa în teologie.

După terminarea studiilor, Teoctist Arăpaşu a ocupat diferite funcţii în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, între care şi rector al Institutului teologic şi episcop vicar la Patriarhie.

În anul 1962 a fost numit episcop al Aradului, iar în 1972 mitropolit al Olteniei, unde funcţionează şi în prezent.

Este cunoscut că în perioada 1937-1941 a făcut parte din organizaţia legionară.

În prezent nu este semnalat cu manifestări ostile adresa regimului.

11.XII.1974

EP/1 ex.”

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R. Secţia Cadre, dosar A592, f.1 [idem f.3])

„DEPARTAMENTUL CULTELOR

TEOCTIST ARĂPAŞU

Născut la: 7 februarie 1915, în satul Vînători, comuna Stănceni, judeţul Botoşani

Originea socială: tatăl a fost ţăran cu gospodărie mijlocie

Naţionalitatea: română

Studii: facultatea de teologie

Cunoaşte limbile: franceză

Este patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, arhiepiscop al Bucureştilor şi mitropolit al Ungro-Vlahiei.

A urmat şcoala primară în satul natal (1921-1927), după care a intrat la mănăstirea Vorona şi apoi la Neamţ.

Între anii 1932-1940 a urmat cursurile seminarului teologic de la mănăstirea Cernica, iar în 1940-1944 pe cele ale Facultăţii de teologie din Bucureşti.

În 1935 a fost tuns în monahism la mănăstirea Bistriţa-Neamţ; în 1937 a fost hirotonit diacon, iar în 1945 – preot.

Din unele informaţii existente în dosarul de personal rezultă că a desfăşurat activitate legionară (depozitând materiale de propagandă în mănăstirile Cernica şi Căldăruşani şi participînd chiar la rebeliune), iar în timp ce era elev la seminar a practicat homosexualismul.

A îndeplinit următoarele funcţii:

1942-1945 – diacon la catedrala Patriarhiei şi centrul eparhial din Bucureşti;

1945-1948 – preot la catedrala mitropolitană din Iaşi;

1949-1950 – vicar administrativ la Mitropolia Moldovei;

1950 – secretar al Cancelariei Sinodului şi Administraţiei patriarhale;

1950-1954 – rector al Institutului teologic ortodox din Bucureşti;

1954-1962 – episcop-vicar patriarhal;

1962-1973 – episcop al Aradului;

1973-1977 – arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei;

1977-1986 – arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei.

Din 16 noiembrie 1986 este patriarh al BOR, arhiepiscop al Bucureştilor şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei.

A sprijinit, în toate ocaziile, acţiunile iniţiate de organele locale de stat. A fost membru al Comitetului de luptă pentru pace din Bucureşti, aducînd o contribuţie bine apreciată la îndrumarea preoţilor în a sprijini această acţiune. A scris articole cu orientare progresistă în revistele teologice.

Ca episcop-vicar patriarhal, episcop al Aradului, mitropolit al Olteniei şi al Moldovei şi Sucevei, a primit diferite delegaţii străine care se interesau de situaţia cultelor din România. Cu aceste ocazii a prezentat în mod corect realităţile din ţara noastră, atît pe linie bisericească cît şi realizările poporului român pe plan economic, social şi cultural.

În predicile ţinute cu prilejul serviciilor religioase ce le oficiază şi a[l] vizitelor canonice din parohii, îndeamnă preoţii şi credincioşii să participe la acţiunile iniţiate de organele de stat, să aibă o comportare moral-cetăţenească corectă.

A făcut parte din diferite delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat biserici din mai multe ţări.

În activitatea sa manifestă, uneori, o atitudine dură în relaţiile cu preoţii şi cu ceilalţi ierarhi.

Ca patriah, Teoctist Arăpaşu este apreciat prin [pentru] îndrumarea perseverentă pentru buna gospodărire a eparhiilor, prin [pentru] grija faţă de monumentele istorice, prin [pentru] atitudinea de justă orientare a clerului în activitatea social-obştească, pentru slujirea cu devotament a patriei, cerînd permanent clerului şi credincioşilor să participe activ la dezvoltarea economică-socială a ţării, la înfăptuirea politicii de pace, de prietenie şi largă colaborare cu toate popoarele.

A fost decorat cu ordine şi medalii ale R.S. România.

Din 1975 a fost ales deputat în Marea Adunare Naţională în toate legislaturile.

Despre familie:

Tatăl, Dumitru Arăpaşu, şi mama, Marghioala, foşti ţărani cu gospodărie mijlocie, sînt decedaţi.

Din cei şapte fraţi şi trei surori, toţi ţărani, mai trăieşte un frate, fost cooperator în comuna natală.

PREŞEDINTE,

Ion Cumpănaşu

[semnătura în clar: „I. Cumpănaşu” + ştampila: „Departamentul Cultelor. Preşedinte”]

30.VI.1988”

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R. Secţia Cadre, dosar A592, f.8[r-v]-9)

„TEOCTIST ARĂPAŞU

Mitropolitul Olteniei

- Are domiciliul la Craiova, str. K. Marx nr.10, judeţul Dolj;

- Născut la 7 februarie 1915 în comuna Stănceni, satul Tocileni, Botoşani.

- Studii: Seminarul teologic de la Cernica între 1932-1940; Facultatea de teologie Bucureşti, între 1940-1944;

- Funcţii:

- Mănăstirea Bistriţa-Neamţ, monah, între 1935-1937;

- Mănăstirea Bistriţa-Neamţ, diacon, între 1937-1940;

- Centrul Eparhial Bucureşti, 1942-1943;

- Catedrala patriarhală, ca diacon, 1943-1945;

- Mitropolia Moldovei, preot, 1945-1949;

- Mitropolia Moldovei, exarh, 1948-1949;

- Mitropolia Moldovei, vicar, 1949-1950;

- Secretar al Cabinetului patriarhului între 28 februarie-august 1948;

- Secretar al Cancelariei Sinodului Bisericii Ortodoxe Române şi al Administraţiei patriarhale în 1950-1951;

- Episcop-vicar patriarhal din martie 1950-octombrie 1954, cu care prilej a fost rector al Institutului Teologic Bucureşti;

- Vicar patriarhal pentru Arhiepiscopia Bucureşti între 1954-1962;

- Episcopul eparhiei Aradului între 28 iulie 1962-28 ianuarie 1973;

- Mitropolitul Olteniei şi arhiepiscop al Craiovei de la 28 ianuarie 1973 şi în prezent.

- A fost membru al Comitetului de luptă pentru pace C.L.P. Bucureşti;

- Este membru al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste.”

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond C.C. al P.C.R. Secţia Cadre, dosar A592, f.2 [idem f.4 şi f. 10])