Thursday, January 25, 2007

Justinian, Pastorala de 9 mai 1948

O pastorală patriarhală de 9 mai –„ziua independenţei”
în România comunistă


Regimul totalitar comunist din România a fost instaurat la 6 martie 1945 prin impunerea guvernului Petru Groza de către Andrei Ianuarevici Vâşinski, trimisul special al lui Stalin la Bucureşti, iar prin înlăturarea regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, a fost abolită monarhia – ultima instituţie statală anti-comunistă.
Comunismul s-a consolidat şi datorită propagandei oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, instituţie aservită prin înlocuirea şi/sau racolarea ierarhiei ortodoxe. Aceasta a rămas în marea ei majoritate recunoscătoare autorităţilor statului şi Partidului Comunist pentru privilegiile obţinute, astfel încât a slujit cu promptitudine şi eficienţă interesele regimului şi a îndeplinit toate obiectivele şi însărcinările primite din partea autorităţilor civile şi militare, mai ales că oficial Biserica nu era (şi nu fusese nici înainte) separată de stat.
Principalul ierarh ortodox colaboraţionist a fost Justinian Marina, cel care, din simplu preot de mir văduv în Râmnicu Vîlcea, a devenit – graţie prieteniei cu liderii comunişti Gheorghe Gheorghiu-Dej (pe care l-a ascuns în grajdurile casei sale în august 1944, după ce evadase din lagărul de la Tîrgu Jiu – vezi amintirile lui Gheorghe Apostol, Ion Gheorghe Maurer, Bartolomeu Valeriu Anania ş.a.) şi Petru Groza – episcop vicar mitropolitan de Iaşi în august 1945, mitropolit al Moldovei în noiembrie – decembrie 1947 şi patriarh în mai – iunie 1948. Ascensiunea extrem de rapidă a oportunistului preot vâlcean Ioan Marina, ajuns în 3-4 ani “patriarhul roşu”, cum a fost supranumit în epocă Justinian Marina, se datorează activităţii sale vădit pro-comuniste şi pro-sovietice. Pentru propulsarea sa au fost îndepărtaţi Irineu Mihălcescu, mitropolitul Moldovei, forţat să se retragă pe caz de boală în august 1947, cel care a murit în aprilie 1948 în împrejurări suspecte, şi patriarhul Nicodim Munteanu (1939 – 1948), cel care binecuvântase războiul antisovietic şi dictatura militară a generalului Antonescu, dar apoi se reorientase rapid după 23 august 1944, decedat în februarie 1948 tot în condiţii misterioase.
Pastorala pe care o reproducem în continuare (vezi anexa I), probabil prima pastorală dinaintea instalării lui Justinian ca patriarh (Gabriel Catalan, Înscăunarea patriarhului Justinian, în « Analele Sighet », vol. 6 : Anul 1948 - instituţionalizarea comunismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (19-21 iunie 1998), Fundaţia Academia Civică, 1998, pp.706-711) demonstrează din plin colaborarea Patriarhiei Ortodoxe Române cu regimul comunist. Este vorba despre pastorala cu privire la sărbătorirea zilei de 9 mai, în 1948, pe vremea când Justinian mai era încă doar locţiitor de patriarh (vezi Justinian, Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru cler, vol.I-II, Bucureşti, 1948/1949). Această zi avea o dublă semnificaţie politico-propagandistică pentru regimul comunist, fiind decretată chiar în acel an « Ziua eliberării şi a independenţei ţării », mai întii de sub stăpânirea turcească în 1877, şi apoi de sub cea hitleristă în 1945, concomitent cu înfrîngerea Germaniei naziste în al doilea război mondial de către aliaţi, “în frunte cu Armata Roşie eliberatoare”. Această pastorală a fost dată la comanda regimului comunist, fiind difuzată tuturor prefecturilor şi primăriilor, precum şi tuturor instituţiilor bisericeşti din ţară, indiferent de cult, prin telegrama nr. 12513 din 7 mai 1948, a directorului general al Administraţiei de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Stelian Tănăsescu, şi printr-un comunicat al ministrului cultelor, Stanciu Stoian, către toate cultele din ţară, prin care anunţa “hotărîrea luată de comun acord cu şefii tuturor cultelor” (nu se precizează când şi unde fusese luată hotărârea pentru că aserţiunea este falsă, cel puţin în privinţa catolicilor, care nu s-au conformat şi n-au propagat această măsură ministerială propragandistică a regimului comunist, ignorând complet şi pastorala lui Justinian) ca în ziua de 9 mai, “zi decretată, în conformitate cu adevărul istoric, zi a independenţei Statului şi Poporului Român”, la orele 11, “să se oficieze în biserici sau case de rugăciuni, potrivit orânduielilor bisericeşti, un Te-Deum”, la care urmau să participe şi autorităţile “în conformitate cu dispoziţiunile ce primesc”. În acelaşi comunicat se arată că “după slujba religioasă se va arăta credincioşilor însemnătatea zilei, lămurindu-i de necesitatea luptei pentru pace şi libertăţile populare, împotriva imperialismului şi aţâţătorilor la război care ameninţă independenţa şi suveranitatea poporului”, iar apoi toţi preoţii ortodocşi vor citi în biserici pastorala patriarhului Justinian.
Trebuie să precizăm că adevărata zi a independenţei naţionale a României este 10 mai 1877, dată la care a şi fost oficial serbată pentru prima oară independenţa. Pe 9 mai 1877 avusese loc doar o interpelare adresată ministrului de externe, Mihail Kogălniceanu, în Camera Deputaţilor - la care acesta a răspuns prin cunoscutul discurs în care afirma că România este independentă, de fapt - iar deputaţii au adoptat apoi respectiva moţiune ca pe o declaraţie de independenţă. De altfel, începând din 1866, de la începutul domniei principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, până în 1947, ziua de 10 mai era sărbătoarea naţională a României, fiind totodată aniversarea dinastiei şi a monarhiei.
Justinian devenise (din 1945) însă agentul propagandistic al regimului comunist, susţinându-i tezele chiar şi în domeniul istoriografiei. De asemenea, pastorala abundă în mesaje anti-monarhice şi anti-dinastice, aluzii, critici şi acuze la adresa partidelor istorice şi a “regimului burghezo-moşieresc”. Totodată, Occidentul (lumea liberă) este denigrat, fiind prezentat drept “imperialist” şi dornic de un nou război mondial, pregătit cu asiduitate în secret. Limbajul şi stilul folosite sunt similare celor din cuvântările sau circularele înalţilor activişti comunişti. De fapt, patriarhul Justinian Marina, prin întreaga sa activitate, ca şi prin privilegiile deţinute, era perfect integrat în nomenclatura statului comunist român.
Dovadă în acest sens stă lista celor care l-au ales ca patriarh în mai 1948, în care apar 191 de nume de parlamentari, guvernanţi şi lideri ai partidului comunist sau ai partidelor satelite ale acestuia (vezi anexa II), la care trebuie adăugaţi şi electorii care nu sunt amintiţi, adică membrii Sfîntului Sinod şi alţi clerici ortodocşi, care împreună cu cei de pe listă formau Adunarea Naţională Bisericească Ortodoxă Română.
În ceea ce priveşte actuala Patriarhie Ortodoxă Română, (nu) înţelegem de ce, în ciuda invitaţiilor,a ceremoniilor propagandistice şi a discursurilor demagogice în prezenţa Majestăţii sale, Regele Mihai I, acestuia nu i s-au adus niciodată scuze în mod public de către patriarhul Teoctist pentru această mârşăvie a Patriarhiei, ca şi pentru toate celelalte minciuni şi acuzaţii publice pe care ierarhia Bisericii Ortodoxe Române le-a proferat decenii de-a rândul la adresa dinastiei şi a monarhiei româneşti, aceeaşi laşitate dovedind Patriarhia şi faţă de Occident.

ANEXA I

"Ministerul Afacerilor Interne.Direcţia Generală a Administraţiei
Telegramă D-lor Prefecţi ai Judeţelor din Ţară Nr. 12.513 din 7 mai 1948

Vi se comunică Pastorala I..P.S. Justinian, Locţiitor de Patriarh al României şi Comunicatul Ministerului Cultelor, cu privire la sărbătorirea zilei de 9 Mai, rugîndu-vă a lua măsuri de difuzare imediată, atât la unităţile administrative, cât şi la toate mitropoliile, episcopiile şi preoţii aparţinînd tuturor cultelor.
Ministrul Afacerilor Interne
Stelian Tănăsescu""Comunicat către toate cultele din ţară
Potrivit Comunicatului dat de Preşedinţia Consiliului de Miniştri, ziua de 9 Mai este decretată, în conformitate cu adevărul istoric, zi a independenţei Statului şi Poporului Român.
Ziua de 9 Mai este de două ori istorică :
În ziua de 9 Mai 1877 a fost proclamată independenţa ţării de sub stăpânirea turcească, iar la 9 Mai 1945 oştile democrate, în frunte cu armata roşie eliberatoare, au înfrînt pe cutropitorii hitleristo-fascişti care ne subjugaseră ţara, ne-au trimis tineretul la moarte şi ne-au jefuit.
Datori suntem să cinstim cum se cuvine aceste evenimente.
Toate cultele trebuie să fie alături de popor în astfel de momente sărbătoreşti.
Deaceia, de comun acord cu şefii cultelor, s'a hotărât ca slujitorii tuturor cultelor, în această zi de 9 Mai, la orele 11, să oficieze în biserici sau case de rugăciuni, potrivit orânduielilor lor bisericeşti un Te-Deum .
După slujba religioasă se va arăta credincioşilor însemnătatea zilei, lămurindu-i de necesitatea luptei pentru pace şi libertăţile populare, împotriva imperialismului şi aţâţătorilor la război care amenintă independenţa şi suveranitatea popoarelor.
Autorităţile vor participa la Te-Deum în conformitate cu dispoziţiunile ce primesc.

Ministru Al Cultelor
ss.Stanciu Stoian

Notă : Acest Comunicat a fost alcătuit în urma contactului pe care Ministerul Cultelor l-a luat cu şefii tuturor cultelor
Au luat parte la consfătuire Î.P.S. Sa Arhiepiscop romano-catolic Al. Cisar, Pr. Bela Hamar în numele cultului reformat, Pr. Dr. Bruknăr, în numele cultului evanghelic luteran, Dr. M. Rozăn, şef rabin ad-interim al cultului mozaic, P.C.Arhimandrit Vaşken Balgian, în numele cultului armeano-gregorian, I. Bătrâna, secretar general al cultului adventist de ziua a 7 a şi Caroiu, secretar general al cultului baptist.
În mod deosebit dl. Ministru al Cultelor a luat deasemenea contact cu Î .P.S. Sa Justinian,locţiitor de Patriarh ;
Î.P.S. Sa a adresat odată cu aceasta, clerului şi poporului ortodox din toata ţara o pastorală pe care preoţii ortodocşi o vor citi în biserici după Te-Deum.”


"Justinian
din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei, Preşedinte al Sfântului Sinod şi Locţiitor de Patriarh al României Înaltului Cler, Prea Cuvioşilor Arhimandriţi şi Stareţi, Prea Cucernicilor Protoerei Iconomi şi Întâistătători, Cucernicilor Preoţi şi Diaconi, Cinului Monahal şi Binecredinciosului Popor al Sfintei Biserici Ortodoxe Române, Har şi Pace dela Dumnezeu, Părintele Ceresc, iar dela Noi arhiereşti binecuvântari.
< Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul,
ca să ne bucurăm şi să ne veselim într'însa.>
Iubit Cler şi Popor,
Veacuri dearândul, Biserica Ortodoxă Română potrivit însăşi doctrinei, predeniilor şi aşezămintelor sale canonice a suferit şi a luptat alături de poporul nostru, atât pentru mântuirea sufletească a omului, cât şi pentru împlinirea dreptelor lui năzuinţe de libertate şi dreptate. Deaceia, ea proslăveşte pe lângă sărbătorile orânduite de Biserica noastră - şi zilele de sărbătoare pe care poporul însuşi şi le-a aşezat, să fie lumină şi îndreptar al biruinţelor care i-au încununat lupta şi jertfa, binecuvântată (sic!) de Dumnezeu.
Şi astăzi cu atât mai mult Biserica noastră dreptslăvitoare ia parte cu negrăită bucurie la marea şi îndoita sărbătoare a cuceririi şi întăririi independenţii (sic!) poporului român. Ea aprinde - în această zi mare - candele de veghe la care au ars şi vor arde ca luminile în policandru simţirile noastre româneşti şi, citind din ciaslovul (sic!) trecutului nostru de neîncetată luptă, tâlcueşte (sic!) credincioşilor săi Evanghelia iubirii de Patrie şi libertate.
În paginile sbuciumatei noastre istorii, ziua de 9 Mai este însemnată cu slove nepieritoare. La 9 Mai 1877, marele luptător pentru propăşirea şi înălţarea ţării şi poporului nostru, Mihail Kogălniceanu, anunţând în mod oficial, că - în urma încherei (sic!) Convenţiunii cu Rusia - România are asigurat ajutorul marei sale vecine dela Răsărit în lupta de neatârnare, declara război imperiului turcesc, care de peste patru veacuri subjugase poporul român şi mărturisea în numele Statului român că <>.
În aceiaşi zi de 9 Mai, Adunarea Naţională proclama independenţa ţării afirmând: <>.
Acesta este glasul istoriei; acesta este glasul adevărului. Biserica noastră care a slujit şi slujeşte numai adevărul şi dreptatea a fost totuşi împiedicată ani dearândul de a statornici după slova nedesminţită a cronicei ziua de 9 Mai ca zi de sărbătoare a independenţei poporului român. Interese lăturalnice au îndemnat pe conducătorii din trecut ai ţării să încerce a lega această sfântă zi de un nume străin precum şi de monarhie, o instituţie străină de sufletul neamului nostru. În acest fel ei au căutat să umbrească jertfele eroice ale ostaşilor ruşi şi români, care sub zidurile cetăţilor turceşti au cucerit cu sângele lor independenţa României şi a vecinilor noştri de peste Dunăre.
Astăzi, vălul înşelăciunii a fost spulberat. Poporul nostru îşi sărbătoreşte independenţa în ziua cea adevărată a înfăptuirii sale. Iar Biserica Ortodoxă Română, dând slavă lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru triumful adevărului, sărbătoreşte cu toţi fii (sic!) săi ziua independenţei Patriei. Pentru că nimic nu este mai sfânt şi mai înbucurător (sic!) pentru Biserica lui Hristos, decât să-şi vadă poporul pe care-l păstoreşte trăind liber şi în măsură să-şi apere oricând libertatea, fiindcă scris este: (Galateni, 5,1).
După cuvântul apostolului neamurilor Biserica şi toţi slujitorii ei poruncă au să se trudească neîncetat întru zidirea unei lumi drepte, în care oamenii să trăiască slobozi, fărî a mai fi ameninţaţi de <> şi în care să domnească pacea.
Urmând îndeaproape învăţătura Mântuitorului şi apostolilor săi, Biserica Ortodoxă Romană se află alături de cei ce ostenesc pentru apărarea şi întărirea pacei (sic!), chezăşia independenţii (sic!) noastre.
Iubiţii Mei Fii Duhovniceşti,
În această zi de sărbătoare, în ziua dobândirii independenţei Patriei noastre, când sărbătorim şi ziua victoriei asupra hoardelor fasciste, închinaţi-vă în faţa amintirii celor ce şi-au vărsat sângele să ni-le (sic!) cucerească: ostaşii români şi ruşi.
Priviţi în jurul vostru şi vedeţi cine luptă şi azi să ne apere pacea şi independenţa şi pe aceia urmaţi-i. Îi ştim cu toţii: sunt popoarele cu democraţie populară în frunte cu marea noastră aliata şi prietenă Uniunea Sovietică. Deschideţi ochii şi asupra celorlalţi, asupra acelor conducători de ţări, care - neţinând seama de voinţa popoarelor lor, doritoare de pace şi libertate - caută să arunce omenirea într-un nou măcel. Ei nădăjduiesc astfel să svârle jugul robiei asupra acelor popoare care l-au scuturat şi să-l întărească peste acelea care încă îl mai poarta. Ei luptă împotriva propriilor lor popoare, stăpânind cu nedreptate şi silnicie. Voi să nu uitaţi însă, cuvintele sfintei (sic!) : (Proverbe 22,8).
Sărbătorind astăzi ziua independenţii (sic!) poporului nostru, întăriţi-vă sufletele pentru a lucra cu toată râvna pentru apărarea ei. Strădaniile celor ce îndeamnă la un nou răsboi să vă amintească tuturora cuvintele spuse de apostoli învrăjbitorilor: (Galateni 5, 15). Iar desbinarea pe care o vedeţi în ţările lor, între aceşti cârmuitori care propovăduiesc măcelul şi popoarele lor doritoare de pace, să vă aducă aminte de glasul sfintei Evanghelii: . (Matei 12, 25)
În felul acesta, alături de cârmuitorii săi de azi, alături de popoarele iubitoare de pace şi libertate, poporul român şi Biserica noastră ortodoxă merg pe drumul apărării independenţii (sic!) Patriei noastre, pe drumul adevăratei învăţături creştine, care ne îndeamnă: (Romani 14, 19).
Cu aceste chezăşii evanghelice şi întemeiaţi pe adevărul istoric priviţi cu încredere spre luminoasele orizonturi ale scumpei noastre Republici Populare Române şi vă bucuraţi cu bucurie mare la această sărbătoare a cuceririi independenţei şi libertăţii sale.
Uniţi în Dumnezeu (sic!), în cuget curat şi în doriri sfinte pentru poporul şi ţara noastră, păstorul vostru sufletesc vă trimite îndelungată sănătate şi arhiereşti binecuvântări.

Justinian
Patriarh -Locotenent

Dată în catedrala noastră Patriarhală din Bucureşti astăzi 9 mai, anul mântuirii 1948.”

(Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul Afacerilor Interne/Direcţia Administraţiei de Stat, dosar nr. 63/1948, ff. 6-12)
ANEXA II

“21 V 1948
Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Generală a Administraţiei de Stat. Direcţia Administraţiei de Stat
Pentru curier
Către Prefectura Poliţiei Capitalei
Foarte Urgent

Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a pune în vedere persoanelor menţionate în alăturatul tabel-nominal să fie prezente în ziua de Luni 24 Mai a. c. dimineaţa, la Patriarhie, în vederea alegerii de arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.-
Director General
indescifrabil Director
indescifrabil”


1. Agiu Constantin; 2. Alexandrescu Anton; 3. Almăjan Petre; 4. Angheliu Emilian; 5. Apostol Gheorghe; 6. Atanasiu Niki; 7. Babencu Simion; 8. Barbu Gabriel Dr.; 9. Barbu Gh.; 10. Bărbulescu Nicolae; 11. Bârlădeanu Nicolae; 12. Bâzgă C. Ioan; 13. Bejan Petre; 14. Belea Miron Jr.; 15. Borca Ion; 16. Bica Ioan; 17. Bodnăraş Emil; 18. Bogdan Ion; 19. Bogza Constantin; 20. Bodnarenco Pintilie; 21. Bontea Ştefan; 22. Borilă Petre; 23. Botea Grigore; 24. Budescu Ştefan; 25. Bughici Simion; 26. Buican Alexandru; 27. Bunaciu Avram; 28. Burcă Mihail col.; 29. Calcan Gh.; 30. Călinescu Gh.; 31. Câmpeanu Constantin; 32. Ceauşescu Nicolae; 33. Cerchez Cristea; 34. Cernicică Dumitru; 35. Ciughiţă Emil; 36. Ciocan Neagu; 37. Ciofâlcă Albu; 38. Ciortea Ion; 39. Cojocaru Ion; 40. Coliu Dumitru; 41. Comanov Obrad; 42. Comnacu Nicolae; 43. Constantin Ion; 44. Constantinescu Miron; 45. Constantinescu Nicolae; 46. Constantinescu-Iaşi Petre; 47. Cornea Gh.; 48. Costache Petre; 49. Cosma Ion; 50. Cuedan Petre; 51. Daicovici Constantin; 52. Dan Gh. Ştefan; 53. Danilov Dionisie; 54. Dimitriu Constantin; 55. Dimitriu Victor Dr.; 56. Doncea Constantin; 57. Drăghici Alexandru; 58. Drăgoescu Petre; 59. Dragomirescu Mihail; 60. Dumitrescu Gh.; 61. Duşa Victor; 62. Eremia Ion; 63. Floca Gh. Arhip; 64. Florescu Gh.; 65. Florescu Mihail; 66. Găină Gh.; 67. Galaction Gala; 68. Geamănu Grigore; 69. Georgescu Gh.; 70. Ghelmegeanu Mihail; 71. Ghidiu Ion; 72. Gogioiu Mircea; 73. Grama Iordache; 74. Grigoraş Valeriu; 75. Hagiu Dumitru; 76.Hurduban Vasile; 77. Ioan D. Ioan; 78. Ionescu Alexandru Pr.; 79. Ionescu Florea Marin; 80. Ionescu Tudor; 81. Ionescu Vasile; 82. Ionescu Virgil; 83. Iordăchescu Teodor; 84. Lala Pavel; 85. Livezeanu Octav; 86. Lupu Nicolae Dr.; 87. Macavencu Mihai; 88. Mântulescu Traian; 89. Manu Petre; 90. Mâţă Alexandru; 91. Mihalcea Gh.; 92. Miron Dumitru; 93. Mirto Eduard; 94. Mocuţa Petre; 95. Modoran Vasile; 96. Moga Ion Filieru; 97. Moisescu Dinu; 98. Moraru Mihail; 99. Moraru Nicolae; 100. Moraru Stelian; 101. Neamţu Andrei; 102. Nichifor Stelian; 103. Nichiti I. Gh.; 104. Nicolau Gh.; 105. Nicolau Şt.; 106. Nicolaescu Miron; 107. Niculescu Petre; 108. Niculi Ioan; 109. Niculescu Stelian; 110. Novacu Valer; 111. Oancea Ion; 112. Olteanu Dumitru; 113. Oţetea Andrei; 114. Paraschivescu Bălăceanu; 115. Paraschivescu Ion; 116. Pârvulescu Constantin; 117. Pârvulescu Nicolae; 118. Pas Ioan; 119. Pavel Ştefan; 120. Lupu Petre; 121. Petrescu Dumitru; 122. Popa Emil; 123. Popescu Constantin; 124. Popescu Ion; 125. Popescu-Doreanu Nicolae; 126. Potop Aurel; 127. Preja Nicolae; 128. Profiri Nicolae; 129. Radan Isachie; 130. Rădăceanu Lotar; 131. Radovanovici Nicolae; 132. Rădulescu Barbu; 133. Răşcanu Vasiliu; 134. Răutu Leontie; 135. Roman Aurel; 136. Roşca Tănase; 137. Roşianu Mihail; 138. Roşculeţ Radu; 139. Sălăgeanu [Sălăjan] Leontin; 140. Sârbu Ion; 141. Sârbu Vasile; 142. Sencovici Alexandru; 143. Stancu Nicolae; 144. Stancu Zaharia; 145. Stănescu Virgil; 146. Ştefănescu Lazăr; 147. Şteflea Alexandru; 148. Şchiopu Bucur; 149. Simion Ion; 150. Stanciu Stoian; 151. Stere Gh.; 152. Stoia Coman; 153. Stoian Vasile; 154. Stoica Chivu; 155. Stoica Gh.; 156. Stoica Ion Dr.; 157. Sulică Marin; 158. Tănase V. Adam; 159. Tănase Zaharia; 160. Teclu Iacob; 161. Teodorescu Marin; 162. Teodorescu Emanoil; 163. Tiţă Florea; 164. Tocuţ Dumitru; 165. Toma Ilie Dr.; 166. Toma Sorin; 167. Vâlcu Vasile; 168. Vaida Vasile; 169. Vasilichi Gh.; 170. Vijoli Aurel; 171. Vlădescu-Răcoasa; 172. Voitec Ştefan; 173. Zăroni Romulus; 174 Bârlădeanu Alexandru; 175. Dragoman Valeriu; 176. Groza Petre [Petru] Dr.; 177. Neagu Andrei; 178. Parhon Constantin; 179. Ralea Mihai; 180. Pr. Dr. Gr. Cernăianu; 181. Pr. Constantin Staicu; 182. Prof. Iorgu Stoian; 183. Pr. Dr. Ioan Cască; 184. Gh. Tătărescu; 185. Emanuel Tătărescu; 186. Marin I. D. Florescu; 187. Constantin Tegăneanu avocat; 188. Dr. Petru Topa; 189. Gh. Vântu; 190. Gh. Arghiropol,; 191. D.Veştemeanu.>

(vezi Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul Afacerilor Interne/Direcţia Administraţiei de Stat, dosar nr. 63/1948, ff. 47, 48-51, 56-57, 60-65)


Microfişier bibliografic:

Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul Afacerilor Interne/Direcţia Administraţiei de Stat, dosar nr. 63/1948, filele 6-12, 47, 48-51, 56-57, 60-65.
Justinian, Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru cler, vol.I-II, Bucureşti, 1948/1949.
Constituţia Regatului României, 1923. (art. 22)
Constituţia Republicii Populare Române, 1948. (art. 27)
Constituţia Republicii Populare Române, 1952.
Constituţia Republicii Socialiste România, 1965.
« Scânteia », 9 mai 1948.
« România liberă », 9 mai 1948.
Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României (1859-1991), Bucureşti, Edit. Humanitas, 1992.
Olivier Gillet, Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul comunist, Bucureşti, Edit.Compania, 2001.
Gabriel Catalan, Înscăunarea patriarhului Justinian, în « Analele Sighet », vol. 6 : Anul 1948 - instituţionalizarea comunismului. Comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (19-21 iunie 1998), Fundaţia Academia Civică, 1998, pp.706-711.
Gabriel Catalan, Alegerea şi cariera unor arhierei ortodocşi în România comunistă, în “Mesagerul Sf. Anton”, nr.47/iul.-aug. 2001, p.23-26 şi în “Dorul”, nr.164, octombrie 2003, p. 35-38.

3 comments:

Anonymous said...

Aceasta tema este pur si simplu fara pereche:), este foarte interesant pentru mine:P Bravo !! vreau sa mai vad in continuare discutii pe tema asta!

Anonymous said...

[b]Party Poker Spring Bonus Code ! USE CODE: pibonus325 on your first deposit and get free 325 euros![/b]

Besides the big bonus, will also be eligible to play in an exclusive private monthly $ 6000 Freeroll!
These freerolls are open to anyone who has signed for Party Poker Poker and play with some points at least 100 games in the previous calendar month.
The freeroll will be held monthly on the 3rd Saturday at 3 pm EST.
This means that if he wins 100th match points in November, having the opportunity to play in the $ 6000 freeroll held December 3 Saturday.
The freeroll will be available each month – indefinitely. This is a great value for all players Poker-infos.com Party Poker.

Anonymous said...

Wow, awesome blog format! How long have you been running a blog for?
you make blogging look easy. The overall glance of your website is fantastic, let alone the content material!


Feel free to visit my web blog: waist hip ratio